Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс Producer price index of transportation sector
2. Салбар Үйлдвэрлэгчийн үнэ Producer price index
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ. Producer price index is a measure the rate of change in the prices of goods and services bought and sold by producer.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/25 тоот тушаалаар батлав. ) Methodology for Services Producers Price Index (Order ??/25 of Chairperson of NSO on February 18, 2015)
6. Тооцох аргачлал Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцохдоо Ласпейресийн үнийн индексийг ашиглана. The Lasperryers index is used to measure a producer price index.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй тодорхой тооны аж ахуйн нэгж, байгууллагууд. Selected enterprises and establishments that are operating in transportation sector.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Энхтүвшин
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2022-06-02
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_015V7