Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гадаадад зорчсон монгол иргэдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гадаадад зорчсон монгол иргэдийн тоо Number of outbound Mongolian citizens
2. Салбар Аялал жуулчлал Tourism
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хилээр гарсан дотоодын зорчигчдыг хамруулна. It covers Mongolian citizens who are outbound.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 ) Methodology for Indicators of Tourism Statistics (Order ?01/180 of Chairperson of NSO on November 29, 2011)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын зорчигчдын мэдээллийг улсаар ангилан гаргана. The number of Inbound and outbound foreign passengers is disaggregated by origin of country
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хил хамгаалах ерөнхий газар General Authority for Border Protection of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_005V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_005V3