Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн Evaluation of general admission exam
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Элсэлтийн ерөнхий шалгалт нь Монгол Улсын хэмжэнд их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэдлэгийн түвшинг тогтоох, шалгуулагчдыг эрэмбэлэн жагсаахад чиглэгдсэн нормд тулгуурласан үнэлгээний хэлбэр юм. The general admission exam is a form of evaluation based on norms that determine the level of knowledge and learning abilities of enrollments to university and colleges and rank the enrollments.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг хэмжээст оноо буюу тухайн хичээлийн нийт гүйцэтгэлийг шалгалтад орсон бүсийн шалгуулагчдын гүйцэтгэлтэй харьцуулан хэмжээсжүүлж тооцсон. The general admission exam result is calculated by dimensional scoring or comparing dimensions of overall score of a certain course to score of regional enrollments.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр БСШУСЯ-ны харьяа Боловсролын үнэлгээний төв Education evaluation center under the jurisdiction of MECSS
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-28
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_056V1