Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид 10000 хүн амд ногдохоор, сумаар, жил бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид 10000 хүн амд ногдохоор, сумаар, жил бүрийн эцэст Incidence of communicable diseases per 10000 population, by type of diseases, by region, aimag, capital and the soum
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант жилд халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүний тоог тухайн жилийн суурин дундаж хүн амд харьцуулсан үзүүлэлт юм. The number of incidence of communicable diseases during the reporting year is comparable to the mid year resident population of that year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал Methodology for calculating basic health statistics
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2009-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-03
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_028V1