Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хуульчдын мэргэжлийн шалгалтанд тэнцсэн эрх зүйчдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хуульчдын мэргэжлийн шалгалтанд тэнцсэн эрх зүйчдийн тоо Number of Lawyers passed the legal professional exam
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Монголын хуульчдын холбоо Bar association of Mongolia
4. Тодорхойлолт Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хорооноос шалгалтанд тэнцсэн батламж олгогдсон эрх зүйчдийн тоо байна. The number of legal persons certified by the examining committee of the Mongolian Lawyers Association has been passed.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хорооноос шалгалтанд тэнцсэн батламж олгогдсон эрх зүйчдийн тоогоор тодорхойлогдоно. The number of legal persons certified by the examining committee of the Mongolian Lawyers Association has been passed.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр МХХ-ны Хуульчдын нэгдсэн бүртгэл Unified registration of Mongolian Bar Association
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-11-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_037V5