Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол Damages caused by crime
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэргийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохиролд тооцно. Direct consequences occurred due to crimes against human rights, health, property, freedom, public and national interests and security specified in the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүн, хуулийн этгээд хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах байгууллагад гомдол гаргаж, хохирлын талаар нэхэмжлэл гаргаснаар, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шалгаж, тогтоосон гэмт хэргийн хохирлын хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлнэ. The total amount of damages determined by inquiry bodies based on filed complaint of a person who has suffered from a crime, so that the inquiry bodies investigated the damages by examining the authority or officials.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тэрбум.төг billion.tugrugs
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар Generel Police Department
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_006V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_012V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_030V1