Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс Gender inequality index
2. Салбар Хүний хөгжлийн индекс Human development index
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс нь хүйсийн тэгш бус байдлаас шалтгаалах хүний хөгжлийн гурван хэмжүүр болох нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, боловсролын байдал болон шийдвэр гаргах эрх мэдэл, хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоогоор хэмжигдэх нийлмэл индекс юм. Үүнд:  Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг эхийн эндэгдлийн түвшин, өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшнээр;  Боловсролын түвшин, шийдвэр гаргах эрх мэдлийн үзүүлэлтийг 25, түүнээс дээш насны хүн амд дундаас дээш боловсрол эзэмшсэн эмэгтэй, эрэгтэй хүн амын хувийн жингээр, үндэсний парламент дах эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувийн жингээр;  Хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцооны үзүүлэлтийг ажиллах хүчний оролцооны түвшин, хүйсээр тооцож авч үзнэ. The Gender Inequality Index is composite measure reflecting inequality in achievement between women and men in three dimensions; reproductive health, empowerment and the labour market.  The reproductive health, as measure by Adolescent Fertility Ratio  Education level and empowerment, as measure by share of population with at least secondary education (% ages 25 and older) for women and men, seats in parliament held for women and men  Labour market participation indicator, as measure by labour force participation rate
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2014 оны 7 сарын 02-ны өдрийн тушаал ) Methodology for Human Development Index (Order of Chairperson of NSO on 02 July 2014)
6. Тооцох аргачлал ЖТБИ = 1 - Гар(Ж/эм/,Ж/эр/) / Ж/эм,эр/, Гар(Ж/эм/,Ж/эр/) - Гармоник дунджаар эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн хувьд тооцсон тэгш тархалтын жендэрийн индекс, Ж /эм,эр/ - Үзүүлэлт тус бүрийн арифметик дунджуудын геометр дунджаар тооцсон индекс GII = 1 - HARM (G/female/,G/male/) / G (female,male), HARM (G/female/,G/male/) - The harmonic mean to create the equally distributed gender index, G (female,male) - The geometric mean of the arithmetic means for each indicator
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр ЭМЯ: Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн жилийн мэдээ Сонгуулийн ЕХ: УИХ-ын сонгуулийн дүнгийн мэдээ ҮСХ: Хүн ам, орон сууцны тооллого, Ажиллах хүчний судалгаа, Ministry of Health: Annual report of birht death and disease General Election Commission:Report of election NSO: Population and Housing Census, Labor force survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уранбилэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2700_004V1