Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Өрхийн бүлэглэлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Өрхийн бүлэглэлт Household group
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Өрхүүдийг мөнгөн орлого, зарлагаар нь бүлэглэн 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлого, зарлагатай, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 500.0-700.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 700.0-900.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 900.0-1100.0 мянган төгрөгийн орлого, зарлагатай, 1.1-1.6 сая төгрөгийн орлого, зарлагатай, 1.6-2.1 сая төгрөгийн орлого, зарлагатай, 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлагатай өрх нийт өрхийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг тооцож гаргана. Share to total Household average monetary income and expenditure were grouped by less than 300.0 thousand togrog, 300.0-500.0 thousand togrog, 500.0-700.0 thousand togrog, 700.0-900.0 thousand togrog, 900.0-1100.0 thousand togrog, 1.1-1.6 million togrog, 1.6-2.1 million togrog and more than 2.1 million togrog.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Өрх тус бүрийн мөнгөн орлого, зарлагын дүнг мөнгөн орлого, зарлагын 8 бүлэг рүү хуваарилан, тухайн бүлэгт байгаа өрхүүдийн нийт өрхөд эзлэх хувийг тодорхойлно. The amount of cash income and expenditure for each household is allocated to 8 groups of cash income and expenditure and the percentage of households in the household.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-07-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа Household Socio-Economic survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Д.Даваажаргал, Л.Ундрал, Н.Хэнбиш
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-02-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_030V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_031V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_032V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_033V1