Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бага анги төгсөгчдийн бохир жин, хүйсээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бага анги төгсөгчдийн бохир жин, хүйсээр Gross primary granduation ratio (GPGR), by sex
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар Нийгмийн зарим үзүүлэлт Social indicator
4. Тодорхойлолт Бага сургууль төгсөгчдийн бохир жинг нас харгалзалгүйгээр бага сургууль төгссөн суралцагчдын тухайн насны нийт хүүхдэд эзлэх хувиар илэрхийлнэ. Total number of graduates from the last grade of primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population at the theoretical graduation age for primary.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Нас харгалзалгүйгээр бага сургууль төгссөн суралцагчдын тоог тухайн насны нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. Divide the number of primary graduates, irrespective of age, by the population of theoretical primary graduation, and multiply the result by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020-04-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_065V2