Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НЯРАЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НЯРАЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар NEONATAL MORTALITY, by region, aimag and the capital, and by month
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төрсний дараа 0-28 хоногийн дотор эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ It is expressed as the number of children who die within 0-28 days after birth
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Төрсний дараа 0-28 хоногийн дотор эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ It is expressed as the number of children who die within 0-28 days after birth
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-02
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_040V1