Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГИЙН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАЛТ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГИЙН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАЛТ
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар ШШГЕГ
4. Тодорхойлолт МУ-ын Гэр бүлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрээр насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг, эх асран хамгаалагчаар төлүүлэхээр шүүхээс тогтоосон мөнгөн тэтгэлэгийн хэмжээг ойлгоно. According to the Article 40 of the Family Code of Mongolia, the amount of monetary alimony established by a court to be paid by a parent or guardian to a child in accordance with a court decision.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал МУ-ын Гэр бүлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрийн дагуу насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг, эх асран хамгаалагчаар төлүүлэхээр шүүхээс тогтоосон мөнгөн тэтгэлэгийн хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Тэтгэлэгийн хэмжээг төлөлтийн байдлаар ангилан харуулна. According to Article 40 of the Family Code of Mongolia, it is determined by the amount of monetary alimony established by the court to be paid by a parent or guardian to a child in accordance with a court decision. Child alimonies are classified by type of payment.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020-03-27
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-27
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_042V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_043V1