Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ДОТООДЫН БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, сум, дүүргээр, улирлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ДОТООДЫН БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, сум, дүүргээр, улирлаар Construction, capital repairs and maintenance by domestic enterprises, by soum and districts, quarter
2. Салбар Барилга Construction
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Дотоодын барилгын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг өртгөөр илэрхийлсэн дүн Estimated amount of construction, capital repairs and maintenance carried out during the current period of domestic enterprises
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт) Methodology of Regional GDP and Capital Accumulation (Appendix 2 to Order of Chairperson of NSO A/219 on December 26, 2017)
6. Тооцох аргачлал Барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг тооцохдоо барилга, байшин барих болон инженерийн зориулалтаар зам, гүүр, далан зэрэг инженерийн бусад байгууламжийг барих хэлбэрээр үндсэн хөрөнгийг бий болгох, шинэчлэх, засварлах, өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагааны нийлбэрээр тооцно. Construction, capital repairs and maintenance are sum of economic activities directed to the creation, renovation, repair or extension of fixed assets in the form of buildings, land improvements of an engineering nature and other such engineering constructions as roads, bridges, dams and so forth.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989-10-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр ААНБ Enterprises
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Баасан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-29
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0902_008V1