Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН THE BIRTH OF CHILD'S CHILDHOOD
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл гэж 1-5 насандаа эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The under-five mortality rate is the number of children who died at age 1-5.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating health indicators
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2009--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_030V2, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2800_018V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_041V3