Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
100 эхээс бойжуулсан төл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 100 эхээс бойжуулсан төл Average survival rate per 100 female breeding stock
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 100 эхээс бойжуулсан төлийг бойжуулсан төлийн тоог оны эхний хээлтэгч малын тоонд харьцуулан 100-гаар үржүүлж тооцно. An average survival rate per 100 females is egual to the total number of young surviving animals divided by the total female breeding stock and multipied by 100.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал 100 эхээс бойжуулсан төлийг бойжуулсан төлийн тоог оны эхний хээлтэгч малын тоонд харьцуулан 100-гаар үржүүлж тооцно. An average survival rate per 100 females is egual to the total number of young surviving animals divided by the total female breeding stock and multipied by 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1971-01-15
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН 20. . . ОНЫ ТООЛЛОГО livestock census
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Болормаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_007V1