Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчид, мэргэжлийн чиглэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчид, мэргэжлийн чиглэлээр Employees of health organizations
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант жилд эрүүл мэндийн байгууллагад ажилласан нийт ажилчдын тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The total number of employees employed in the health care sector is expressed in the figure.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating basic health statistics
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Ministry of health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагма
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_004V2