Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨН ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДАЛТ, вакцины төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨН ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДАЛТ, вакцины төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст IMMUNIZATION COVERAGE FOR INFANTS, by types of immunization, by region, aimag and the capital
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Вакцинд хамрагдвал зохих 1 хүртэлх насны хүүхдүүдээс өргөн вакцинжуулалтанд хамрагдсан хүүхдүүдийн эзлэх хувь, вакцины төрлөөр. The percentage of immunization coverage infants, by types of immunization
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating health indicators
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_032V1