Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ИРГЭД, ААН-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ИРГЭД, ААН-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ OUTSTANDING LOAN OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ирээдүйн орлогоосоо эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгээр эрх бүхий байгууллагаас баталсан эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд гэрээ байгуулан олгох санхүүжилтийг зээл гэнэ. A loan is a financing provided by an individual, business entity or organization under a legal regulation approved by the competent authority on the condition of repayment from their future income.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжийн зээлийн үлдэгдэл, эдийн засгийн салбарын ангиллаар, сар бүрийн эцсийн байдлаар гаргана. Outstanding loans of small and medium enterprises, by economic sector, at the end of months
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тэрбум.төг billion.tugrugs
10. Эх үүсвэр Монголбанк Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2021-10-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_032V1