Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үндсэн багшийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үндсэн багшийн тоо Number of full-time teachers in pre-school institutions
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үндсэн багшийн тоо байна. Number of full-time teachers in pre-school institutions.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үндсэн багшийн тооны нийлбэр байна. Total number of full-time teachers in pre-school institutions.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-11-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_010V1