Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан автомашины тоо, төрлөөр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан автомашины тоо, төрлөөр Number of vehicles passed the technical inspection, by type
2. Салбар Тээвэр Transportation
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Зорчигч, ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин, чиргүүл, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг хамруулна. Авто тээврийн хэрэгслийг автобус, ачаа, суудлын, тусгай гэж үндсэн 4 ангилалаар авч үзнэ. Includes all types of vehicles, trailers and electric vehicles for passenger and cargo transportation. There are four main categories of vehicles: buses, freight, passenger, and special.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он ) Methodology of Transportation statistics (Order of Chairperson of NSO 2008)
6. Тооцох аргачлал Суудлын машин: Зөвхөн хүн тээвэрлэх зориулалттай, 8 хүртэл хүний суудалтай тээврийн хэрэгсэл юм. (Үүнд такси хамаарна) Ачааны машин: Ачаа тээвэрлэхэд зориулсан авто замын аливаа нэг моторт тээврийн хэрэгсэл (ачааны машин) эсвэл ачаа тээвэрлэхэд зориулсан аливаа авто тээврийн хэрэгслийн хослол (чиргүүл (-үүд)- тэй ачааны машин). Автобус: 9 буюу түүнээс дээш хүний (жолоочийг оруулаад) суудалтай авто замын зорчигч тээврийн хэрэгслийг хэлнэ. Үүнд: бага, дунд, том оврын автобус, троллейбус хамаарна. Тусгай зориулалтын авто машин: Тусгай зориулалтад ашиглагдахаар тоноглогдсон тээврийн хэрэгслүүд орно. Passenger cars: For passenger transport only, up to 8 people is a vehicle with seats. (This includes taxis) Truck: Any road for the transport of goods when transporting motor vehicles (trucks) or cargo any combination of vehicles for (trailer (s)) - trucks with). Bus: 9 or more seats (including driver) road passenger vehicle. Including: low, medium and large The size includes buses and trolleybuses. Special purpose vehicles: Special purpose vehicles equipped for use.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1929-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Авто тээврийн үндэсний төв
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1200_013V1