Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хураасан төмс,хүнсний ногоо, үр тариа, тэжээлийн ургамал Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хураасан төмс,хүнсний ногоо, үр тариа, тэжээлийн ургамал Yields of staple agricultural crops per hectar
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хураасан ургацын мэдээ Yields of staple agricultural crops, by hectare
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Хураасан ургацын мэдээ Yields of staple agricultural crops, by hectare
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1960/12/31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж га ha
10. Эх үүсвэр аж ахуйн нэгж байгууллага entities
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ч.Мөнхтуул
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/01/16
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_005V1