Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, гэрлэлтийн байдал, тооллого явагдсан оноор Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, гэрлэлтийн байдал, тооллого явагдсан оноор RESIDENT POPULATION AGED 15 AND OVER, by age group, marital status, at the census years
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд, гадаадын харьяат болон харьяалалгүй иргэдийг хэлнэ. Resident population of Mongolia is the total number of usual residents of Mongolia that include Mongolian citizens, foreign citizens and stateless persons usually residing in Mongolia for more than 183 days or 6 months.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд, гадаадын харьяат болон харьяалалгүй иргэдийн нийлбэр дүн. Resident population of Mongolia is the total number of usual residents of Mongolia that include Mongolian citizens, foreign citizens and stateless persons usually residing in Mongolia for more than 183 days or 6 months.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1969-04-09
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн ам, орон сууцны тооллого Population and Housing Census
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-09
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_077V2