Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2020 он) Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2020 он) EMPLOYEES OF ESTABLISHMENTS, by group of wages and salaries and share to total (2020)
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар Дундаж цалин wage
4. Тодорхойлолт НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 420000 төгрөг хүртэл, 420001 - 700000, 700001 - 900000, 900001-1100000, 1100001-1300000, 1300001-1500000, 1500001-2000 000, 2500001-3000000, 3000001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж гаргана. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сард 420000 төгрөг (дөрвөн зуун хорин мянган төгрөг) байхаар шинэчлэн тогтоосон. Group of wages and salaries: Less than 420000, 420001 - 700000, 700001 - 900000, 900001-1100000, 1100001-1300000, 1300001-1500000, 1500001-2000 000, 2500001-3000000 and more than 3000001 thousand togrogs. It was resolved to increase the minimum wage up to MNT 420000 thousand (four hundred and twenty thousand) per month from January 1st 2020.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 420000 төгрөг хүртэл, 420001 - 700000, 700001 - 900000, 900001-1100000, 1100001-1300000, 1300001-1500000, 1500001-2000 000, 2500001-3000000, 3000001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж, бүлэг тус бүрийн эзлэх хувийг гаргана. Group of wages and salaries and share to total: Less than 420000, 420001 - 700000, 700001 - 900000, 900001-1100000, 1100001-1300000, 1300001-1500000, 1500001-2000 000, 2500001-3000000 and more than 3000001 thousand togrogs.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар General Authority for Social Insurance
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-09
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_069V1