Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХНИЙ 3 САРТАЙД ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ХУВЬ бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХНИЙ 3 САРТАЙД ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТАД ХАМРАГДСАН ХУВЬ бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст At the end of the year, at aimag, capital city, soum and district level.
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлангийн жилд нийт жирэмсэний хяналтанд хамрагдсан эмэгтэйчүүдээс эхний 3 сартайд хяналтанд хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь юм. The proportion of women covered by the total number of pregnant women during the first three months of the reporting year is the percentage of women who are under supervision.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал Methodology for calculating health indicators
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_029V1