Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж Administrative and territorial units
2. Салбар Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр Administrative units, territory
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилд шинээр байгуулагдсан сум дүүрэг, баг хорооны тоог аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын дагуу нэмдэг. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 1995 оноос хойш аймгуудын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулаагүй. Change of Soums (sub-provinces), districts, bags, khoroos (sub-districts) increased by order of Governer and Citizens' Representative Meeting of Aimags. Since 1995, there has been no change in the territories of the Aimags. Source : Agency of Land Administration and Management, Geodesy and Cartography
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж км2 km2
10. Эх үүсвэр Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар Agency of Land Administration and Management, Geodesy and Cartography
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-27
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0100_001V1