Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ӨСВӨР НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН,(10-14, 15-19 НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ) бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ӨСВӨР НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН,(10-14, 15-19 НАСНЫ 1000 ЭМЭГТЭЙД НОГДОХ) бүс, аймаг, нийслэлээр ADOLESCENT BIRTH RATE (AGED 10-14 YEARS; AGED 15-19 YEARS) PER 1,000 WOMEN IN THAT AGE GROUP, by region, aimag and the capital
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилийн 10-14, 15-19 насны 1000 охидод ногдох төрөлтийн тоог илэрхийлнэ. Annual number of births to females aged 10-14 or 15-19 years per 1,000 females in the respective age group.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Өсвөр насны охидын жирэмслэлт, төрөлтийг тодорхойлохдоо нөхөн үржихүйн насны буюу 10-14, 15-19 насны охидын амьд төрөлтийн тоог тухайн насны бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундаж тоонд харьцуулна. The adolescent birth rate is computed as a ratio. The numerator is the number of live births to women aged 15-19 years, and the denominator is the estimate of the exposure to childbearing by women aged 15-19 years. The computation is the same for the age group 10-14 years. The numerator and the denominator are calculated for civil registration data.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2015-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-21
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_047V1