Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ Monthly average per capita consumption
2. Салбар Өрхийн орлого, зарлага Household income and expenditure
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Өрхийн хүнс, хүнсний бус, сууц, удаан эдэлгээт бараа, түлш, эрчим хүчний хэрэглээнээс бүрдэнэ. Household food, non-food, housing, durable goods, fuel and energy consumption.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Poverty Indicators (Order ?1/135 of Chairperson of NSO dated December 06, 2013)
6. Тооцох аргачлал Хэрэглээ нь дараах 5 дэд бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд: 1. Хүнсний хэрэглээ; 2. Хүнсний бус хэрэглээ; 3. Сууцны хэрэглээ; 4. Удаан эдэлгээтэй барааны хэрэглээ; 5. Түлш, эрчим хүчний хэрэглээ; Хэрэглээний дэд бүлэг тус бүр хэрэглээний тодорхой нэр төрлүүдээс бүрдэх ба эдгээр нэр төрөл бүрийн хэрэглээний үнэлгээг тодорхойлох өөр өөрийн аргачлалтай байна. The use consists of the following five subdivisions. These include: 1. Food consumption; 2. Non-food consumption; 3. Use of the dwelling; 4. Use of durable goods; 5. Fuel and energy consumption; Each Subsystem consists of a specific application type and has its own method of identifying the use of these different uses.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа Household Socio-Economic Survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Д.Даваажаргал, Л.Ундрал, Н.Хэнбиш, Ц.Мягмаржаргал
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016..
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/mn/statistic/statcate/48171310/table-view/DT_NSO_1900_011V1, https://www.1212.mn/mn/statistic/statcate/48171310/table-view/DT_NSO_1900_008V1, https://www.1212.mn/mn/statistic/statcate/48171310/table-view/DT_NSO_1900_013V1