Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан ажиллах хүчний улирлын мэдээ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан ажиллах хүчний улирлын мэдээ A citizen recruited abroad on a contractual basis
2. Салбар Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин Labour force, unemployment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан иргэн нь цалин хөлс, орлого олох зорилгоор хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар зуучлагдсан хүмүүс юм. A citizen recruited abroad on a contractual basis refers to one who is working on a contractual basis to earn wages and income.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай” хуулийн 18.1.6-д заасны дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны тусгай зөвшөөрөлтэй хөдөлмөр зуучлалын байгууллагуудын зуучилсан иргэдийн тоог улирлаар тооцно. According to Article 18.1.6 of the Law оn Labour Migration, the number of citizens who have been mediated by employment agencies licensed by the Ministry of Labor and Social Protection estimated quarterly.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2020.01.01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Ministry of Labour and Social Protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Даваажаргал
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2022.08.30
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0500_001V5