Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хохирсон хуулийн этгээд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хохирсон хуулийн этгээд Entities victimised
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Гэмт хэргийн улмаас хохирсон нь эрх бүхий байгууллагаар хянагдаж, хохирлоо тогтоолгосон байгууллагыг ойлгоно. Legal entities who are suffered from crimes and whose damage estimated and determined by the inquiry bodies.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Гэмт хэргийн улмаас эрх нь зөрчигдөж, хохирол хүлээснээ хэрэг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн, прокурорт хэрэг нь хянагдсан, гэмт хэргийн улмаас хохирсон болохыг нь шүүгч, прокурор, мөрдөгч тогтоож шийдвэр гаргасан хуулийн этгээдийн тоогоор тодорхойлогдоно. The number of legal entities whose rights are violated, reported their damages to the inquiry bodies and judges, determined and made decision by by prosecutors, detectives as victim of crime.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_016V1