Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Төрөлтийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Төрөлтийн тоо Number of births
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор хэмжигдэнэ. Fertility refers to the number of live births women have.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор хэмжигдэнэ. Fertility refers to the number of live births women have.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1957--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_036V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_013V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_013V3, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_013V6