Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Урлагийн байгууллагын үзэгчдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Урлагийн байгууллагын үзэгчдийн тоо Number of audience organizations
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн соёл, урлагийн байгууллагын тоглолтыг үзсэн бүх үзэгчдийн тоогоор тодорхойлно. Number of audiences displayed by the cultural and art organizations is determined by viewers.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Билетээр болон урилгаар үзүүлсэн хүний нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Насанд хүрэгч, хүүхэд гэж ангилна. Individuals who are shown on a bill or by invitation. Classified as adults and children.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2002_005V1