Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Днб-д хувийн хэвшлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Днб-д хувийн хэвшлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь Private sector value added share to gross domestic product
2. Салбар Үндэсний тооцоо National Accounts
3. Дэд салбар Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Gross domestic production
4. Тодорхойлолт Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нэг жилийн хугацаанд шинээр бий болгосон нийт нэмэгдэл өртгийн хэмжээ юм. Gross Domestic Product (GDP) is the sum of value added of all economic activities produced within a country’s territory during the course of one year. GDP can be measured in three ways.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт) Methodology of Regional GDP and Capital Accumulation (Appendix 2 to Order of Chairperson of NSO A/219 on December 26, 2017)
6. Тооцох аргачлал ДНБ-д төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцоог тодорхойлохын тулд юуны өмнө салбаруудын нэмэгдэл өртгийг аль болох аж ахуйн нэгжийн түвшинд тооцно. To determine the public and private sectors in GDP, first the value added of the division is calculated by enterprise level.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2005--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр ААНБ-ын ... оны үйл ажиллагааны мэдээ, тооллого, судалгаа, татвар ... Annual entreprise survey …., census, survey, tax database..
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Мягмархатан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0500_005V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0500_005V2