Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Мал аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Мал аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнэ Average market price of some livestock products
2. Салбар Мал аж ахуй Livestock
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнд малын арьс, шир, ноос, ноолуурын үнийг аймаг, нийслэлийн тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг цэгүүдээс цуглуулан арифметик дунджаар тооцон гаргадаг. Livestock products compile animal skins, skins, wool and cashmere prices at regular operating locations in aimags and the capital city and calculate arithmetical rates.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Мал аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгааг сар бүр аймаг, нийслэлийн худалдааны цэгүүдээс авч нэгтгэн сарын дундаж үнийг арифметик дунджаар тооцно. Data on average market price of some livestock products is collected from outlets of aimags and the capital on a monthly basis. To estimate an average price for a product, the arithmetic mean method is employed
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Энэ үзүүлэлтийг зах зээл дээрх малын захууд болон ченж нараас үнийг цуглуулан тооцдог. This figure collects price from livestock markets and changers.
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Даваажаргал
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-20
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1001_040V2