Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮНСНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, сэрүүн, зуны улирлаар, хувиар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮНСНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, сэрүүн, зуны улирлаар, хувиар FOOD ACCESSIBILITY, warm and cold seasons, percentages, annually
2. Салбар Хүнсний аюулгүй байдал Food security
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хүнсний хүртээмж гэж шаардлага хангасан шим тэжээлттэй хоол, хүнсээр хувь хүн хангагдах боломжийг ойлгоно. Food accessibility means adequate nutritious foods available for human.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт ) Methodology for Indicators of Food Safety Statistics (Appendix to order ?A/12 of Chairperson of NSO on January 30, 2015)
6. Тооцох аргачлал Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны үр дүнгээр, бодитойгоор гарсан жишсэн нэг хүнд ногдох хүнсний хоногийн хэрэглээг жишсэн нэг хүний хоногийн хэрэгцээний нормтой харьцуулаж тооцно. The actual daily intake of food for standard person, estimated by Household Socio-Economic Survey, compared by the reference daily intake of food.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2015-03-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, Эрүүл мэндийн яам Household socio-economic survey, Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Мягмарханд
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-31
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1003_006V1