Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, хариуцлагын хэлбэр, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, хариуцлагын хэлбэр, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар NUMBER OF ENTITIES IN THE BUSINESS REGISTER, by legal status, by activity status.
2. Салбар Бизнес регистр Business register
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог хариуцлагын хэлбэр болон үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар нь харуулна. The number of registered entities in the business register database is shown by legal status and by activity status.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бизнес регистрийг байгуулж, хөтлөх аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 14-ний 01/5 тоот тушаал ) Methodology for Creating and Maintaining Statistical Business Register (Order ?01/5 of Chairperson of NSO on January 14, 2008)
6. Тооцох аргачлал Тухайн улиралд шинээр нэмэгдсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг БР1 маягтын дагуу авч, бизнес регистрийн санд нэмснээр гаргана. The new entities added in the current quarter will receive information in accordance with the form BR-1 and added to the business register database.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Статистикийн бизнес регистрийн сан Statistical business register database
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2600_003V1