Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Цэвэр усны хангамж Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Цэвэр усны хангамж Drinking water supply
2. Салбар Орон сууц, нийтийн аж ахуй Housing, public service and amenities
3. Дэд салбар Нийгмийн зарим үзүүлэлт Social indicator
4. Тодорхойлолт Ус түгээх цэг, ус тээврийн машин болон зөөврийн ус хэрэглэдэг өрхөөр гардаг. Data on drinking water supply is reported on water supply stations, tanker trucks and households using portable water supply.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр гардаг. Each item is calculated for each parameter
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1994-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Хот, нийтийн үйлчилгээний жилийн мэдээ (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2010 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн 01/165 тоот тушаал) Annual report on public services in aimags and the Capital (Order No. 01/165 of the Chairperson of the National Statistics Office of Mongolia dated November 24, 2010)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Ариунчимэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-11-23
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1700_002V1