Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Улсын хилээр орсон зорчигчдын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Улсын хилээр орсон зорчигчдын тоо Number of inbound passengers
2. Салбар Аялал жуулчлал Tourism
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын хилээр орсон дотоодын болон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг хамруулна. It covers Mongolian citizens and foreign passengers who are inbound to Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 ) Methodology for Indicators of Tourism Statistics (Order ?01/180 of Chairperson of NSO on November 29, 2011)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын хилээр орсон дотоодын болон гадаадын зорчигчдын мэдээллийг орсон боомт, аяллын зорилгоор ангилан гаргана. The number of inbound domestic and foreign passengers is dis-aggregated by border crossings and travel purposes
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Аялал жуулчлалын статистик Tourism statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_002V2