Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, салбараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, салбараар
2. Салбар Бизнес регистр Business register
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Статистикийн бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог эдийн засгийн салбарын ангиллаар харуулна.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тоо
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998/11/03
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Бизнес регистрийн сан
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Л.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2600_009V1