Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс Industrial producer price index
2. Салбар Үйлдвэрлэгчийн үнэ Producer price index
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ. Producer price index is a measure the rate of change in the prices of goods and services bought and sold by producer.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2007 оны 04 сарын 02-ны 01/45 ) Methodology for Producers Price Index (Order ?1/45 of Chairperson of NSO on April 02, 2007)
6. Тооцох аргачлал Үнийн Ласпейресийн индексийг хэрэглэнэ The Laspeyres index is used for the compilation of the PPI
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн мэдээ survey of Industrial producer price
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Энхтүвшин
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-01-10
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_016V4