Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Кино үзвэрийн цэгийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Кино үзвэрийн цэгийн тоо Number of movie shows
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Улсын хэмжээнд кино үзвэрийн үйлчлгээг явуулын болон суурин хэлбэрээр үзэгчдэд хүргэдэг үйлчилгээний байгууллагыг хамруулна. It includes the service organizations that deliver movie entertainment services to mobile and nationwide viewers.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Нийт кино цэгийн тоог кино театр, нүүдлийн кино цэгийн нийлбэрээр тодорхойлно. Total number of film points is determined by the sum of the cinema and the nomadic film point.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2015-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2002_002V1&SOUM_select_all=0&SOUMSingleSelect=&YearY_select_all=0&YearYSingleSelect=&viewtype=table