Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст MAIN INDICATORS OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, at the end of quarter
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нийт актив, нийт пассив, хадгаламж, зээлийн хоршоодын тоо, гишүүдийн тоо Total assets, total liabilities, number of savings and credit cooperatives, number of members
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал Methodology of financial and accounting
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Санхүүгийн зохицуулах хороо Financial Regulatory Commision
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-06-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_023V1