Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ИМПОРТ, орноор, жил бүрийн эцсийн байдлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ИМПОРТ, орноор, жил бүрийн эцсийн байдлаар Imports,by county
2. Салбар Гадаад худалдаа Foreign trade
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 2-р хавсралтыг ашиглан импорт хийсэн орнуудын үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргаж байна. Countries are calculated using Annex 2 of the General Customs Administration statistics.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал ) Methodology for Statistics and Recording of Imports and Exports (Order ?A/A115 of Chairperson of NSO and Chairperson of GAS on January 3, 2015)
6. Тооцох аргачлал Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 2-р хавсралтаас улсуудын үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргадаг. Countries are calculated using Annex 2 of the General Customs Administration statistics.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2006..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 2-р хавсралт
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Адъяадорж
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017..
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1400_010V3