Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
1000 хүнд ногдох үрчлэлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 1000 хүнд ногдох үрчлэлт Adoption, per 1000 population
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Үрчлэлтэд үрчлэн авагч нь хүүхэд үрчлэн авсан тухайгаа иргэний гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны албанд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан тохиолдлыг ойлгоно. An adoption is a person who adopts a child by registering in a given administrative unit and obtained a certificate of adoption.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох үрчлэлтийн тоог илэрхийлнэ. The adoption rate is the number of adoption per 1,000 total population in a given year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/05/17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_052V1