Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Улсын хилээр орсон жуулчдын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Улсын хилээр орсон жуулчдын тоо Number of inbound tourists
2. Салбар Аялал жуулчлал Tourism
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жуулчин гэж байнга оршин суудаг газраасаа өөр газарт ажил эрхлэх болон, цалин, хөлс авахаас бусад зорилгоор 1 хоногоос 183 хоног хүртэлх хугацаагаар аялж буй хүнийг ойлгоно. A tourist refers a person who travels to and stays in places outside his usual environment for not more than 183 days for purposes other than employment.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 ) Methodology for Indicators of Tourism Statistics (Order ?01/180 of Chairperson of NSO on November 29, 2011)
6. Тооцох аргачлал Жуулчин гэдэгт Монгол Улсын хилээр албан, хувийн, жуулчлал, дамжин өнгөрөх, бусад зорилгоор ирсэн гадаадын иргэдийг хамруулсан болно. Tourists include inbound foreign citizens travelling for official, personal trips, tourism and transit purposes.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Аялал жуулчлалын статистик Tourism statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1800_003V2