Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гэмтсэн хүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гэмтсэн хүн Injured persons
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Гэмт хэргийн улмаас бие махбодын гэмтэл авсан хүнийг ойлгоно. A person who has suffered a physical injury due to a crime.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд гэмт хэргийн улмаас бие махбодын гэмтэл авсан хүний тоогоор илэрхийлэгдэнэ. During the reporting period, the number of people who have been suffered physically injury due to crimes.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар National Police Agency of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_014V1