Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар UNDER FIVE MOTLALITY, by sex, by region, aimag, capital, and the soum
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн хугацаанд 5 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ. It is expressed as the number of children who died under the age of 5 during that period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд 5 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ. It is expressed as the number of children who died under the age of 5 during that period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-06-15
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_041V2,https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_049V1