Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Жилийн дундаж хүн амын тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Жилийн дундаж хүн амын тоо Mid-year total population
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант оны эхний болон эцсийн хүн амын тооны дунджаар илэрхийлэгдэнэ. Arithmetic mean of population on 1 January and year-end population.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тайлант оны эхний болон эцсийн хүн амын тооны дунджаар илэрхийлэгдэнэ. Arithmetic mean of population on 1 January and year-end population.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1990--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-04-16
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_002V1