Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Шүүхээр ял шийтгүүлсэн хүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Шүүхээр ял шийтгүүлсэн хүн Persons convicted by court
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4. Тодорхойлолт Гэмт хэрэг үйлдэж, гэмт буруутай нь шүүхээр тогтоогдож, ял шийтгэл эдэлж буй болон ял шийтгэлгүйд тооцох хугацаа нь дуусаагүй этгээдийг ял шийтгүүлсэн хүн гэнэ. A sentenced person is a person who committed crime and his culpability ascertained by the court and is undergoing punishment and not expired term to consider the remission of punishment.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд МУ-ын Эрүүгийн хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчиж, аль нэг шатны шүүхээр гэм буруутай нь тогтоогдож, шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял сонссон хүний тоогоор тодорхойлогдоно. Total number of sentenced persons who committed crime in violation of the Criminal Code of Mongolia and other laws of Mongolia, their culpability ascertained by the court, heard to be sentenced in prisonment by court order
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл General Judicial Council
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2022.07.04
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_018V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_008V1, DT_NSO_2300_037V21