Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ HOUSEHOLDS WITH 4 OR MORE CHILDREN AGED BELOW 16
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Нийгмийн зарим үзүүлэлт Social indicator
4. Тодорхойлолт Ганц бие болон нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хамтран хангадаг, өрхийн тэргүүлэгчийн 16 хүртэлх насны 4 түүнээс дээш хүүхэдтэй хэсэг бүлэг хүмүүсийг хамруулна. Өрх гэдэг нь гэр бүл гэсэн ойлголтоос ялгаатай. Өрхийн гишүүд нь хоорондоо гэр бүл, ураг төрөл болон хамаатан садны холбоотой хүмүүс, зарим гишүүд нь огт хамааралгүй байж болно. The household with 4 or more children aged below 16 is the group of people who live single or together in one house, with a joint budget and who jointly provide their food and other basic needs and with the children aged below 16 years. Household is different from the concept of marriage. Members of the household are generally family or relatives, there may be some members in the household with no relation to the other members.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр тооцно Each item is calculated for each parameter
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн зарим үзүүлэлт National Statistical office of Mongolia, Social indicators
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Ариунчимэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2012-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_009V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_011V2