Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Барилга, байгууламжийн өртгийн индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Барилга, байгууламжийн өртгийн индекс Construction cost index
2. Салбар Барилга Construction
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Барилгын өртгийн индекс нь барилга, байгууламжийг барьж байгуулахад зарцуулж буй барилгын материал, машин, механизм, цалингийн үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ. Construction cost index shows price change of building materials, machinary, mechanism and salary which are used for building construction.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Барилгын өртгийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 21-ны 01/11 тоот тушаал ) Methodology for Construction Cost Index (Order ?01/11 of Chairperson of NSO on January 21, 2008)
6. Тооцох аргачлал Барилгын материал, цалин, машин, механизмын жинг тооцон, сонгогдсон барилгын материалын үнэ, машин, механизмын тариф, цалинг цуглуулж, тус бүрийн индексийг тооцно. Индексийг тооцохдоо Ласпейресийн үнийн индексийн томьёог ашиглана. P0 - суурь үеийн үнэ, P1 - тайлант үеийн үнэ, Q0 - суурь үеийн тоо, хэмжээ Weights of building material, machinary, mechanism and salary will be calculated. Index will be estimated after collecting prices of building material, machinary, mechanism and salary. The Laspeyres index is used for the compilation of the PPI. P0 – price of item in the base period, P1 - price of item in current period Q0 – weight for item inbase period
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2017-04-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Барилга байгууламжийн өртгийн улирлын судалгаа Quarterly survey of the construction cost
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-01-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_015V2