Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал Sown areas
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал Sown area of all types of crops in relevant year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A / 142 of December 14, 2015)
6. Тооцох аргачлал Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал sown areas
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1960--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж га ha
10. Эх үүсвэр Өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-7) Report on sown area of households and enterprises, 20.. year (А-ХАА-7)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Сэлэнгэ
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_004V1