Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал Sown areas
2. Салбар Газар тариалан Agriculture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал Sown area of all types of crops in relevant year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ) Methodology for Calculating Agricultural Sector Statistics (Annex I to Order of the Chairman of the National Statistics Office No A/ 188 of November 07 , 2022)
6. Тооцох аргачлал Тариалсан талбай, үр тариа , буудай, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал sown areas
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1960--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж га ha
10. Эх үүсвэр Өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-7) Report on sown area of households and enterprises, 20.. year (А-ХАА-7)
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-12-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1002_004V1